דיני עבודה

זכויות וחובות מפי עורך דין דיני עבודה

בתחום דיני העבודה מדובר לרוב בזכויותיו של העובד ובחובותיו של המעסיק, אך יש לשים דגש גם על זכויות המעסיק וחובות העובד כלפיו. תחום דיני העבודה הינו סבוך ומורכב והוא אחד התחומים העיקריים בהם עוסק משרדנו. משרדנו מייצג לקוחות בתחום זה, הן מעסיקים והן עובדים, ביעילות ובמסירות ותוך הגעה לפשרות הוגנות, ברוח החוק והפסיקה. מטרתו של עורך דין דיני עבודה לפשט את הדברים עבור הלקוח, לוודא כי הלקוח בכובעו כעובד יקבל את כל הזכויות להן הוא זכאי והלקוח בכובעו כמעסיק יפעל למתן מלוא הזכויות על פי החוק, תוך הגנה עליו מפני ניסיונות לנצל לרעה את עקרונות החקיקה והפסיקה שמגמתן לרוב הינה לטובת העובד.

בקצרה על חלק מזכויותיו של העובד

החקיקה בענף דיני העבודה באה להגן על העובדים ובהתאם גם פסיקתם של בתי הדין לעבודה. ביחסי הכוחות שבין העובד למעסיק, באים החוק והפסיקה לטובת העובד, דרך כלל, כל עוד העובד אינו פועל בזדון או במזיד והוא תם לב. לעובד זכויות קוגנטיות- זכויות הקבועות בחוק ולא ניתן לשנות אותן או לבטל אותן גם לא בהסכמה בין העובד למעביד, אבל אלו זכויות להן זכאי רק מי שיש בינו לבין המעסיק יחסי עובד-מעביד ולא מי שעובד כעצמאי, מתנדב או כל ורסיה אחרת. חוקי המגן באים להגן על זכויותיהם של העובדים והם אינם ניתנים לוויתור, גם אם ויתר העובד, תוך אילוץ של המעסיק על זכויותיו, סביר מאוד להניח שלוויתור זה לא יהיה תוקף ובית הדין לעבודה יכפה על המעסיק ליתן לעובד את שמגיע לו על פי החוק. חוקי המגן מונים זכויות להן זכאי העובד וביניהם ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה ועוד דיני עבודה אחרים. עו"ד טל שרון עוסקת בייצוג וליווי עובדים לצורך קבלת זכויותיהם המלאות במסגרת יחסי העבודה תוך ניהול מו"מ מול המעסיקים וכן בניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה. ייצוג עובדים שפוטרו או מועמדים לפיטורין, מתן ייעוץ משפטי לעובדים המעוניינים לשמור על מקום עבודתם אך אינם זוכים לקבל את מלוא זכויותיהם על פי החוק ומתן סיוע לעובדים המופלים לרעה לרבות נשים המופלות על רקע הריונן ועל רקע טיפולי פוריות

בקצרה על חלק מחובותיו של העובד

כאן המקום לציין, כי העובד אינו פטור מחובותיו כלפי המעסיק ועליו לנהוג בצורה נאותה. דוגמא אחת מיני רבות, הינה הזכות של העובד לפיצויי פיטורין. החוק המגן על זכותו זו של עובד הינו חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג- 1963, אך הוא מכיל בתוכו גם סייגים בהם יכול המעסיק לפטר את העובד ולשלול ממנו את הזכות לפיצויי פיטורין. מדובר בסנקציה חמורה ובתי הדין קבעו מספר קריטריונים שלאורם יש לבחון מצב כזה. מכל מקום, כאשר העובד גונב מהמעסיק, נוהג ברשלנות חמורה בעבודה, גורם נזקים קשים למקום העבודה, נוהג באלימות במקום העבודה, כל אלה עשויים להוות עילה לפיטורין תוך מניעת הזכות לקבלת פיצויי פיטורין. בדיני עבודה כל מקרה לגופו והוא יבחן במכלול הנסיבות שיובאו בפני בתי הדין לעבודה, אך על העובד לדעת כי נסיבות מסוימות עשויות למנוע ממנו את הזכות לפיצויי פיטורין על אף חשיבותם המוסרית והערכית.

בקצרה על חלק מחובותיו ומזכויותיו של המעסיק

על המעסיק לשאת בחובות כלפי עובדיו. עליו לעמוד בתנאי החוק המגנים על עובדיו וליתן להם את שמגיע להם כעובדים, בשל יחסי הכוחות הבלתי מאוזנים בין העובד למעסיק. יחד עם זאת, על המעסיק להיות ער לזכויותיו שלו על מנת למנוע מצב שבו הוא מנוצל לרעה על ידי עובדיו.
עו"ד טל שרון עוסקת במתן ייעוץ משפטי לחברות בנושא העסקת עובדים, תוך ליווי החברות באופן שוטף ומתן ייעוץ בנוגע לתנאי העסקתם של העובדים והזכויות להן הם זכאים מכח החוק, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וכיוצ"ב.

כל מעסיק צריך להיות בקיא בנבכי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 2011, ולשם כך עליו להיוועץ בעורך דין דיני עבודה.
בקצרה, מטרתו של חוק זה הינה להגן על זכויות העובדים מכח חוקי המגן ועל המעסיקים להיות מודעים לעקרונות חוק זה על מנת לפעול על פיו. חוק זה מונה סנקציות כספיות על מעסיקים אשר אינם עומדים בחובותיהם כלפי עובדים, לדוגמא, מעסיק (במסגרת עסק) אשר לא דאג ליתן חופשה שנתית לעובד או שלא מסר לעובד תלושי שכר, צפוי לקנס של 20,040 ₪ בהתאם לאמור בחוק להגברת האכיפה. על מנת שהמעסיק ידע זכויותיו וחובותיו וימנע מסנקציות שהוא חשוף להן, עליו לפנות לעורך דין דיני עבודה אשר ילווה אותו עוד בתחילת הדרך מול עובדיו.

עו"ד טל שרון ייצגה מעביד שנתבע על ידי עובד בתביעה שהוגשה בבית הדין לעבודה בסך של כ- 350,000 ש"ח, ופעלה לסיימה בפשרה ובסופו של יום נשא המעביד בתשלום סך של כ- 40,000 ש"ח בלבד במסגרת הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פס"ד.

למעסיק גם זכויות במערך היחסים בינו ובין העובד ולרוב מעסיקים אינם יודעים זאת. כפי שציינו לעיל, ניתן לשלול מעובד פיצויי פיטורין, בנסיבות חריגות, ומומלץ למעסיק להתייעץ  עם עורך דין דיני עבודה טרם נקיטה בהליך קיצוני זה ובכלל בפניה של מעסיקים לבתי הדין לעבודה אשר נוטים, לרוב, לפסוק לטובת העובד.

עורך דין דיני עבודה בסקירה על הסכם קיבוצי

הסכם עבודה קיבוצי הינו הסכם בכתב שנחתם בין מעביד או ארגון של מעבידים לבין ארוגני עובדים. הסכם זה מוגש לאישור הממונה על יחסי עבודה במשרד התמ"ת (תעשיה, מסחר, תעסוקה). הסכם קיבוצי מסדיר את יחסי העבודה בין העובד למעסיק ולרבות קבלתו של העובד לעבודה, תנאי העבודה, יחסי העבודה, זכויות וחובות הארגונים החתומים על ההסכם, סיום יחסי העבודה ועוד. ישנם שני סוגי הסכמים קיבוציים. הסכם מיוחד למפעל מסוים או למעביד מסוים והסכם כללי לשטח מסוים או לענף עבודה מסוים. הסכם קיבוצי הינו חוזה עבודה לכל דבר ועניין, עבור מי שעליו חל אותו הסכם קיבוצי ובתנאים המפורטים בו בענייני העבודה והחובות האישיות המוטלות בו על העובד ועל המעסיק. הסכמי העבודה ודיני עבודה באים על מנת להטיב את זכויות העבודה של העובד וגם על מנת להגן על המעסיק. מכל מקום, לא ניתן לוותר על זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות בהסכם קיבוצי והוראות ההסכם הקיבוצי באות להוסיף על הזכויות הקבועות בחוק ולא לגרוע מהן. קיימים גם צווי הרחבה להסכמים הקיבוציים שכשמם כן הם, הם באים על מנת להרחיב את ההסכמים הקיבוציים שיחולו על קבוצות עובדים שאינם כלולים בהסכמים הקיבוציים. קיימים גם צווי הרחבה הכוללים את כל העובדים בישראל. על מנת לברר את זכויות העובד או המעסיק על פי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה יש לבדוק אילו הסכמים וצווי הרחבה חלים אם בכלל על הענף הרלוונטי ולצורך כך יש להיוועץ בעורך דין דיני עבודה שיפרוש בפני העובד או המעסיק את מלוא הזכויות והחובות.
אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי לדיני עבודה או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום דיני העבודה.

טל מעניקה לך ללא תנאי עצות זהב מנסיונה רב השנים שינחו אותך בניהול והבנה של חובותיך וזכויותך כעסק

תפריט נגישות