קופת פיצויים- מה דין ההפרשות?

צו ההרחבה לפנסיה חובה, קובע כי כל מעסיק מחויב להפריש כספים (על חשבון המעסיק, על חשבון העובד ובגין פיצויים) לקופה, כאמור בצו ההרחבה ובהתאם לתנאים הקבועים בו.

מעסיק המעוניין להימנע מקנסות מנהליים ומתביעות מיותרות יוכל לפנות לעורך דין דיני עבודה אשר יפרוס בפניו את האחוזים הקבועים בחוק או בהסכמים הקיבוציים ו/או בצווי ההרחבה החלים על ענף העבודה, ככל שחלים.

ענייננו במאמר זה בדינם של הכספים הצבורים בקרן על חשבון פיצויי פיטורים ומתי זכאי העובד לקבלם לידו. יובהר, כי כל מקרה הינו לגופו וסעיפי החוק נוגעים למקרים כלליים.

לכן יש לבחון את הנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה שכן על ענפים מסוימים חלים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה או שלעובד מסוים יש הסכם עבודה אישי שתנאיו הם הקובעים בנסיבות מסוימות וכיוצ"ב, לכן תמיד כדאי להיוועץ בעורך דין דיני עבודה.

הפרשה לקרן הפיצויים הינה על חשבון פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"), קובע כי התשלומים המועברים לקופה או לקרן לא יבואו במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי או אושר על ידי שר העבודה. היינו, ההפרשות לקרן הפיצויים הינן על חשבון פיצויי פיטורים ולא בנוסף.

הסכם קיבוצי וקביעת סכום ההפקדה

ישנם ענפי עבודה שונים בישראל אשר חלים עליהם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ויש לפעול על פיהם. על מנת לדעת האם על ענף עבודה כזה או אחר חל הסכם קיבוצי ומהם התנאים הקבועים בו, כדאי להיוועץ בעורך דין דיני עבודה.

סעיף 20 לחוק מעניק אפשרות לקבוע בהסכם קיבוצי את הדרך לתשלום פיצויי פיטורים והפקדתם, כדי להבטיח צבירה לזכות העובד וכך ישולמו הפיצויים.

סעיף 21 לחוק מעניק לשר העבודה (לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת) את האפשרות לקבוע בצו את שיעור הסכומים שיופקדו בקופת גמל כהגדרתה, כדי להבטיח את צבירתם של פיצויי הפיטורים שהמעסיקים מחויבים לשלם לעובדיהם על פי החוק.

סכומים שאינם ניתנים להחזרה למעסיק

סעיף 26 לחוק קובע כי סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק, או שהופקדו לפי סעיפים 20 או 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או הופרשו לקופת גמל לקצבה- אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול.


לקביעה זו חריג הקובע כי הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד בעד עובד שסיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם מדובר בסכום המיועד גם לביטוח קצבה, ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שסכום זה ניתן להחזרה.


בפסיקה סוכם העניין בצורה ברורה (צו (ב"ש) 36493-01-11 עזבון המנוח משיח סלים נ' מקורות חב' המים בע"מ, פורסם בנבו, 2.6.13): "מטרת הסעיף (26) היא להבטיח תשלום פיצויי פיטורים לעובד, שעה שהינו זכאי לכך, והוראות הסעיף קובעות בהתאם כי מעביד אשר הפריש כספים לקופת גמל לצורך תשלום פיצויי פיטורים בעתיד, לא יוכל לקבל חזרה את הכספים, אלא בנסיבות אשר אינן מזכות את העובד בפיצויי פיטורים".


יובהר כי במסגרת הסכם עבודה שנחתם בין העובד למעסיק, יכול המעסיק להוסיף סעיף המחיל את התנאים הקבועים בסעיף 14 לחוק (בתנאים מסוימים ולרבות הסכמתו הברורה והמפורשת של העובד לכך, ככל שהוא מסכים, בסמוך לתחילת העבודה), ומשמעות הדבר יכולה להיות כי בתנאים שנקבעו לא יהיה זכאי העובד להשלמת פיצויי הפיטורים על ידי המעסיק, בהנחה שפוטר והוא זכאי להם על פי חוק, מעבר לסכום שנצבר בקרן הפיצויים ולכך יש ליתן את הדעת בטרם החתימה ולהיוועץ בעורך דין דיני עבודה לצורך קבלת ייעוץ פרטני ומקצועי.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות