פיצויי הלנת שכר

חוק הגנת השכר- תשי"ח- 1958, מסדיר את עניין תשלום שכר העבודה. חוק זה קובע כי יש לשלם את שכר העבודה עד ליום הקובע, אשר מוגדר כיום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, או כפי שכולנו מכירים אותו "ה- 9 לחודש".


על המעסיק חלה חובה לשלם לעובדיו את שכרם לא יאוחר מה- 9 לכל חודש בעבור עבודתם בחודש הקודם. שכר עבודה שלא שולם בזמן הינו "שכר מולן". עורך דין דיני עבודה יוכל לערוך עבור עובד את החישוב של השכר המולן על פי החוק.


בהתאם לקבוע בחוק, מעסיק שלא שילם שכר בזמן ולא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו – דינו מאסר חצי שנה או קנס.

כל זאת אם חלפו 90 ימים ממועד התשלום והשכר לא שולם. כדאי ורצוי לא להגיע למצב בו שכר עבודתו של העובד מולן אך מעסיק שנקלע לסיטואציה כאמור יוכל לפנות לעורך דין דיני עבודה לייעוץ בנוגע למקרה הפרטני.

חישוב הלנת השכר

כאמור, רצוי וכדאי כי עורך דין דיני עבודה יערוך עבור העובד את החישוב בגין הלנת השכר אך החוק קובע כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוה מבין שניים:

  1. תשלום 5% מהשכר המולן בשבוע הראשון של הלנת השכר, שלאחר היום הקובע, ו- 10% בעד כל שבוע לאחר מכן או חלק ממנו.
  2. תשלום ריבית והצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד למועד התשלום בפועל, בתוספת 20% על הסכום כולו (השכר המולן והפרשי ההצמדה) בעבור כל חודש או חלק ממנו באופן יחסי.

התיישנות הזכות לפיצויי הלנת שכר

הזכות לתבוע פיצויי הלנת שכר תתיישן לפי המוקדם בתוך שנה מהיום שבו השכר נחשב כמולן או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר (ללא פיצויי ההלנה), כאשר בית הדין לעבודה רשאי להאריך את התקופה מ- 60 יום ל- 90 יום. בקשה להארכת התקופה כאמור כדאי שתוגש על ידי עורך דין דיני עבודה הבקיא בתחום.


להתיישנות זו ישנו חריג הקבוע בחוק, לפיו מקום בו הלין המעסיק את שכרו של העובד שלוש פעמים בתוך שנה (רצופה) שבתוך שלוש שנים (רצופות) מהמועד שהיה קבוע לתשלום השכר (שהולן), תקופת ההתיישנות תעמוד על שלוש שנים, אלא אם חלפה תקופת ההתיישנות האמורה של שנה.


מכל מקום, יש לבדוק כל עניין לגופו אצל עורך דין דיני עבודה ולוודא כי התביעה לפיצויי הלנה לא התיישנה ולכן במצב בו לא משולם לעובד שכרו, עליו לפנות לעו"ד דיני עבודה בהקדם האפשרי.

הפחתת פיצויי ההלנה ופסיקת ריבית והצמדה

בית הדין לעבודה רשאי על פי החוק להפחית את פיצויי הלנת השכר או לבטלם, במקרים בהם שכר העבודה לא שולם במועדו:

  1. בשל טעות כנה של המעסיק.
  2. בשל נסיבה שלא היתה למעסיק שליטה עליה.
  3. עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.


מכל מקום, גם את התיישנה הזכות לפיצויי הלנה, או שבית הדין לעבודה ביטל אותה, ניתן עדיין לתבוע ריבית והצמדה בהתאם לחוק, על השכר שהולן.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות