פיטורי אישה בהריון

מטרתו של חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, להגן על זכויותיהן של נשים באשר הן נשים.

מצב בעייתי במיוחד עשוי להתעורר כאשר עובדת בהריון מועסקת על ידי מעסיק כלשהו אשר אינו חפץ בהתקשרות ביניהם יותר והוא מחליט לפטרה.

ברור כי מצב זה הינו קשה מאוד עבור מי ש"נזרקת" למעגל העבודה, כאישה בהריון. סביר מאוד להניח שמלבד עבודות זמניות כלשהן, לא תוכל אותה אישה למצוא עבודה אחרת, אם בכלל.

במצב דברים זה כדאי לפנות לייעוץ אצל עורך דין דיני עבודה אשר ינחה את העובדת כיצד לנהוג אל מול המעסיק.

אישה בהריון

חוק עבודת נשים קיים, בין היתר, על מנת להגן על נשים המצויות בסיטואציה כזו ולצערנו הדבר קורה לא מעט ועל כן נדרש עורך דין דיני עבודה ליתן מענה לא פעם בנוגע לפיטורים בשל ההריון.

סעיף 9(א) לחוק, קובע כי מעסיק לא יוכל לפטר עובדת (קבועה או זמנית) שהינה בהריון שעבדה אצל אותו המעסיק משך שישה חודשים לפחות, אלא אם קיבל לכך אישור משר העבודה והרווחה, אלא ששר העבודה והרווחה אינו רשאי לאשר פיטורים כאמור אם סבר שהם בקשר להריון.


במקרה בו ניתן היתר לפיטורים על ידי השר הממונה, תוקף הפיטורים יהיה ממועד מתן ההחלטה ולא קודם לכן אלא אם הוכחו התנאים בחוק והתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת כגון פשיטת רגל של המעסיק, או כאשר המעסיק הוכיח כי לא ידע שהעובדת בהריון ולדעת השר אין זה צודק להחיל את הפיטורים ממועד ההחלטה.


עוד קובע החוק כי מעסיק אינו יכול לפטר עובדת בחופשת לידה או כאשר היא נעדרת כתוצאה מהארכת חופשת הלידה באישור מהרופא המטפל בה, או עובד העומד בתנאי החוק להיעדרות מהעבודה אשר נעדר בשל היוולד ילדו. כל מקרה ונסיבותיו ועל כן כדאי להיוועץ בעורך דין דיני עבודה על מנת לעמוד על זכויותיכם/ן כעובדים/ות.


מעסיק לא יוכל לפטר עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או תום ימי ההיעדרות כאמור לעיל, אלא אם קיבל לכך היתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה.

התרה של פיטורים כאמור תעשה רק במקרה בו הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות וגם עסקו של המעסיק חדל לפעול (פשיטת רגל או פירוק).


לסיום יובא פס"ד לדוגמא מדצמבר 2010, של בית הדין הארצי לעבודה, עע (ארצי) 285-09, אשר דחה את ערעור המעסיק על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, אישר את פסה"ד של בית הדין האזורי וקבע כי "פיטורי עובדת בהריון, ללא קבלת היתר כחוק, הם פיטורים שלא כדין, גם אם המעסיק לא ידע בעת הודעת הפיטורים כי העובדת בהריון".


עוד מוסיף בית הדין וקובע כי גם לגבי עובדת המועסקת פחות משישה חודשים, עדיין חל איסור לפטרה מחמת ההיריון מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועיקרון השוויון הכללי.

הנה כי כן, גם עובדת בהריון אשר לא עבדה משך שישה חודשים קודם להריון תוכל לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת שייצגה אל מול המעסיק מכוח חוקים נוספים הבאים להגן עליה.


"החוק מחייב מעסיק לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון גם במצב בו לא ידע כלל על ההיריון בעת ההחלטה על הפיטורים, וגם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. עובדת בהריון, או מועמדת לעבודה, אינה מחויבת לגלות למעסיק על דבר הריונה עד לחודש החמישי להריונה, למעט בנסיבות חריגות ויוצאות דופן בהן הגילוי מתחייב מאופיים או מהותם של התפקיד או המשרה".


"סעיף 13 א'(ב) לחוק קובע את גובה הפיצוי שייפסק לעובדת אשר פוטרה בניגוד לסעיף 99 לחוק. מטרת הסעיף היא להביא לפיצוי אזרחי עונשי שמטרתו הרתעתית וחינוכית."


"סעיף 13 א'(11) לחוק מאפשר לבית הדין לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, לרבות פיצוי בגין זכויות נוספות שהיו משולמות לעובדת לו פיטוריה היו נעשים כדין, היינו – בתום התקופה במהלכה נאסר לפי חוק לפטרה."


ברוח זו של הפסיקה ניתן לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת שיוכל להגן על זכויותיה של אישה בהריון, ככל שזו פוטרה שלא בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ושהוכתבו על ידי הפסיקה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות