פיטורים בעת טיפולי פוריות

האם מעסיק רשאי לפטר עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות?

חוק עבודת נשים קובע כי אסור למעסיק לפטר עובדת שעוברת טיפולי פוריות, אם היא נעדרת מעבודתה כתוצאה מטיפולי הפוריות אם היא הודיעה על כך מראש, הביאה על כך אישור רפואי ומדובר בשתי לידות לכל היותר אצל אותו מעסיק או מבן הזוג הנוכחי.

למעסיק אסור לפטר את העובדת במשך 150 ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות, אלא אם חלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרות.

בשל מורכבותו של החוק בעניין זה ורגישותו של הנושא באופן כללי כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה העוסק בתחום זה ולהתייעץ עמו בנוגע למקרה הספציפי.

מעסיק המעוניין לפטר עובדת המצויה בטיפולי פוריות עליו לקבל אישור משר התעשייה המסחר והתעסוקה, וזה לא יתיר פיטורים כאמור, אם הם נעשו כתוצאה מטיפולי הפוריות ולכן כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה טרם ביצוע הפיטורים כאמור.


עוד קובע חוק עבודת נשים כי אסור למעסיק לפטר עובדת אשר מצויה בטיפולי פוריות ובמשך תקופה של 150 ימים מתחילת הטיפולים, אם הודיעה למעסיק על כך בתוך שלושה ימים ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים- ממועד הפיטורים ואם מסרה למעסיק אישור רפואי בתוך 14 יום מאותו מועד.


הוראות חוק אלה חלות על עובדת וגם על עובד קבועים או זמניים שעבדו אצל אותו מעסיק שישה חודשים לפחות.


האיסור על פיטורים של עובד או עובדת במהלך טיפולי פוריות חל לגבי טיפולים לקראת שתי לידות בלבד אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה או שתי לידות מבן/בת הזוג הנוכחיים.

מה ניתן לעשות במקרה של פיטורים של עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות?

מקום בו מפוטרים עובדים המצויים בהליך של טיפולי פוריות, וניתנה על כך הודעה למעסיק בתוך שלושה ימים ממועד הפיטורים או ההודעה המוקדמת, ונמסר למעסיק אישור רפואי על כך בתוך 14 ימים, והמעסיק עומד על הפיטורים, יש לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לקבל את מלוא הייעוץ לגבי כל מקרה ומקרה באופן ספציפי.


במקרה כזה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה, והמעסיק צפוי לקנס על כך.

ככל והמעסיק עומד על הפיטורים יש להגיש תביעה לבית הדין לעבודה באמצעות עורך דין דיני עבודה, ובמקרה בו אכן יתברר כי הפיטורים נעשו שלא כדין יכול ובית הדין לעבודה יחייב את המעסיק בתשלום מלוא שכרם של העובדים שפוטרו כתוצאה מטיפולי הפוריות שעברו.

פסיקת פיצויים מכח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

מקום בו לא עמדה העובדת בתנאי החוק לעבודת נשים, ולכן לא נהנית מההגנות הקבועות בו, בשל אי הצגת מסמכים רפואיים, קבע בית הדין לעבודה כי מכח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, הקובע כי אין להפלות בין עובדים מכח טיפולי פוריות, כי על המעסיק לשלם לעובדת 50,000 ₪ פיצוי בגין נזק לא ממוני, בגין הפרת המעסיק את החוק (ראה תעא (ת"א) 9774-08, דנינו טוהר נ' חברת קל נופש בע"מ, פורסם בנבו 31.1.11).


לכן תמיד כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה הבקיא בתחום, גם במצב בו נדמה כי המקרה הספציפי אינו חוסה בהגנות חוק מסוים באשר ייתכן כי ניתן יהיה למצוא דרך נוספת למיצוי זכויות העובד.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות