חשיבותו של חוזה העבודה

אין מחלוקת כי כאשר קיים בין עובד למעסיק חוזה עבודה הדברים הרבה יותר נהירים וברורים והסיכוי להגיע לכותלי בית המשפט קטן. עורך דין עבודה יוכל לערוך הסכם כזה שישקף את תנאי העבודה ועשוי לחסוך סכסוכים בעתיד.

לחוזה עבודה בין עובד למעסיק חשיבות רבה לשני הצדדים. על העובד לדעת מה מגיע לו ומה עתיד להגיע לו ועל המעסיק החובה לעריכת חוזה עבודה על פי חוק, ועדיף כבר בתחילת העבודה על מנת להימנע מאי הבנות לאחר מכן.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב- 2002, קובע כי בתוך שלושים יום מתחילת עבודתו של העובד, על המעסיק החובה למסור לעובד הודעה על תנאי העסקתו, או הסכם עבודה בכתב, אותם יוכל עורך דין דיני עבודה לנסח עבור המעסיק, ובהם הפרטים הבאים:

  • זהות המעסיק והעובד.
  • תחילת העבודה ומשכה בעבודה לזמן קצוב.
  • תיאור התפקיד.
  • ציון שמו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד.
  • סך התשלומים המשולמים לעובד (אם עובד מכח הסכם קיבוצי- דירוג ודרגה).
  • אורכו של יום העבודה או שבוע העבודה לפי העניין.
  • יום המנוחה של העובד.
  • פירוט התשלומים בגין תנאים סוציאליים והגופים אליהם הם מועברים (אם החל המעסיק להעבירם לאחר מתן ההודעה יתן על כך הודעה נפרדת).
  • פרטים של ארגון שבו חבר המעסיק שהוא צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו של העובד.
  • פרטים בנוגע להעסקה ולסיום יחסי העבודה כאשר המעסיק הינו קבלן כח אדם או צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים.

 

בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

מעסיק אשר הפר את חובתו להסכם עבודה או להודעה לעובד, ביודעין, צפוי לאישום פלילי ולקנס, וכן לפסיקת פיצויים לטובת העובד בסכום של עד 15,000 ₪ ללא הוכחת כל נזק, היינו פיצויים לדוגמא.

במצב דברים כאמור יוכל המעסיק לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לנסות ולהקטין את סכום הפיצויים שנתבעו ממנו על ידי העובד.

מעסיק שלא מסר הודעה לעובד כמפורט בחוק ובינו ובין העובד התעוררה מחלוקת לגבי אחד מהנושאים שהיה על המעסיק לפרט בהודעה לעובד, תהא חובת ההוכחה על המעסיק בעניין השנוי במחלוקת, אם העיד על כך העובד בתצהיר, ועל המעביד יהא להוכיח את תנאי ההעסקה.


רצוי כי המעסיק יפנה לעורך דין דיני עבודה על מנת שזה ינסח עבורו חוזה עבודה ראוי, שיכלול את הפרטים המחויבים על פי חוק וכן את הפרטים הרלוונטיים לאותו מקום עבודה, על מנת להימנע מסכסוכים עתידיים.

יתרה מכך, בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב- 20111, צפוי מעסיק שלא נתן הודעה מוקדמת לעובד או ערך הסכם עבודה, לקנס מנהלי של עד 20,000 ₪.

רצוי כי העובד יפנה לעורך דין דיני עבודה על מנת לעמוד על זכויותיו, ולהימנע מניצולו על ידי מעסיקים. על אף העובדה כי הנטל לעריכת חוזה עבודה ומסירתו לעובד מוטל על המעסיק, כדאי לעובד לדאוג לכך כי התנאים שהובטחו לו יעוגנו בחוזה העבודה, וכל שינוי בהם יעודכן גם הוא בחוזה העבודה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות