חשיבותו של הסכם מייסדים בהקמת חברה בעלת מספר בעלי מניות

בבוא אדם להקים חברה בשיתוף עם אדם נוסף או יותר, כדאי להם, כמי שיהיו בעלי מניות בחברה שתוקם, לערוך הסכם אשר יסדיר את יחסיהם, חובותיהם וזכויותיהם במסגרת החברה. הסכם זה נקרא הסכם מייסדים ועורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות יוכל לערוך עבורם הסכם כאמור.


חשיבותו של הסכם המייסדים הינה בכך כי כאשר מדובר בשיתוף פעולה בין מספר אנשים הרי שעל מנת שכל אחד מבעלי המניות ידע בדיוק מה מצבו והיכן הוא עומד, יש לערוך הסכם אשר יפרט את הדברים בצורה ברורה וחלילה, לכשיתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים,

ניתן יהיה לפנות להסכם המייסדים ולפעול על פיו ועל כן יש לפנות לעורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני עבודה הבקיאים בתחומים אלה על מנת שההסכם שינוסח יצפה פני עתיד באופן הטוב ביותר ויחסוך בעתיד, ככל שניתן, התנהלות משפטית ארוכה ומייגעת עבור הצדדים.

אז מה רצוי וכדאי לכלול בהסכם מייסדים?

להלן מספר דוגמאות של סעיפים אותם רצוי וכדאי לכלול בהסכם המייסדים. ברי כי כל הסכם לגופו ויש להתאימו לנסיבות החתימה, ולכן יש להיוועץ בעורך דין דיני חוזים או בעורך דין דיני חברות על מנת לנסח הסכם ספציפי.

 1. יש לבדוק ולוודא כי לאף אחד מהצדדים אין כל מגבלה משפטית או אחרת ואין כל מניעה חוקית או חוזית לחתום על ההסכם ולכלול הצהרה כזו של הצדדים להסכם. עורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות יוכל לערוך בדיקה כאמור או להפנות את הצדדים לחתימה למי שיוכל לערוך עבורם בדיקה כאמור.

 2. כדאי לקבוע בהסכם כי עם הקמתה של החברה, תכונס אסיפה יוצאת מן הכלל, אשר בה תתקבלנה החלטות בנוגע לכתובת החברה, זהות רו"ח עו"ד של החברה, קביעת תפקידים, זכויות חתימה וכו'. כמובן שעל ההחלטות להיות ברוח הדברים שהוסכמו בהסכם המייסדים.

 3. על מנת לבצע את פתיחת החברה ברשם החברות ולרשום אותה כחברה בע"מ שהתאגדה בישראל, על כל אחד מבעלי המניות לחתום על מסמכי ההתאגדות לרבות: תקנון החברה, הצהרת דירקטורים ראשונה, בקשה לרישום חברה והצהרת בעלי מניות. כדאי לצרף את המסמכים כנספח להסכם המייסדים ולוודא כי הרשום בהם תואם את הדברים שהוסכמו בהסכם. על מנת להבטיח זאת, ניתן להוסיף סעיף להסכם המייסדים הקובע כי "במקרה של סתירה, שוני או אי תאימות בין הוראות הסכם זה לאמור בתקנון החברה, הוראות הסכם זה יגברו על האמור בתקנון החברה". על מנת להקים חברה כאמור יש צורך לחתום על מסמכים שונים המאומתים על ידי עורך דין ורצוי שיהיה זה עורך דין הבקיא בתחום.

 4. יש לקבוע מה יהיה הון המניות הרשום של החברה ואיך הוא יחולק בין בעלי המניות.

 5. יש לקבוע מי יהיו הדירקטורים בחברה, ומה יהיה הקוורום (דרישה למספר מינימאלי של משתתפים בהצבעה כדי ליתן תוקף להחלטה שתילקח בהצבעה זו) בישיבות הדירקטוריון.

 6. יש לקבוע מה יהיה הקוורום הדרוש באסיפות הכלליות שתקיים החברה.

 7. אחד הדברים החשובים והמהותיים שעל בעלי מניות לכלול בהסכם המייסדים הינה רשימה מפורטת של החלטות מהותיות שיילקחו בחברה רק בהסכמה פה אחד. לדירקטוריון ולאסיפה הכללית סמכויות שונות בהתאם לקבוע בחוק החברות, תשנ"ט- 1999. במסגרת הסכם המייסדים כדאי לפרט את הסמכויות המוענקות לכל אחד מהגופים הנ"ל. החוק קובע באילו תנאים יילקחו החלטות שונות במסגרת החברה וככל ובעלי המניות מבקשים להגן על עצמם עליהם לפרט בהסכם ביניהם אילו החלטות יילקחו באיזה רוב או בהחלטה פה אחד.

 8. יובהר כי ישנן הוראות הקבועות בחוק החברות, אשר לא ניתן להתנות עליהן (ז"א שלא ניתן לקבוע בהסכם בין הצדדים הוראות כלשהן המנוגדות לאמור בחוק). לדוגמא בסעיף 58 לחוק החברות נקבע כי החברה אינה יכולה להתנות על האמור בסעיף 577 לחוק, שבו פירוט סמכויות האסיפה הכללית, אולם יכולה החברה להוסיף סמכויות בהתאם לקבוע בסעיף 58(ב) לחוק החברות.

 9. כדאי לכלול בחברה את תחומי הפעילות שבהן היא תעסוק, בייחוד כאשר מדובר בבעלי מניות זרים זה לזה, אשר עשויים להימצא בתחרות האחד מול השני בשל עיסוקיהם האחרים. למניעת מצב זה ניתן לכלול סעיף בהסכם המייסדים המגביל פעילות של בעלי מניות בעסקים מתחרים, בתחומים מסוימים או ברדיוס מסוים ממקום העסק שלשם הקמתו התקשרו בעלי המניות בהסכם המייסדים.

 10. זכויות החתימה בחברה, הינן בעלות משמעות הרת גורל עבור בעלי המניות שכן ככל ותינתן לבעל מניות אחד בצירוף חותמת החברה הזכות לחתום בשם החברה על כל סכום שיעלה על רוחו, הדבר מעמיד בסיכון את יתר בעלי המניות בחברה ולכן יש להגיע להסכמות לגבי זכויות החתימה אותן ניתן להגביל לסכומים מסוימים, בהתאם לאופי פעילותה של החברה והסכמות בעלי המניות.

 11. כדאי לכלול בהסכם המייסדים מנגנון "זכות קדימה". מתן זכות סירוב ראשונה לבעל מניות במצב בו אחד מבעלי מניות מבקש למכור את מניותיו. הכללת סעיף זה בהסכם המייסדים מאפשר לבעלי המניות האחרים בחברה לרכוש את המניות מבעל המניות שפורש קודם למכירתם לצד ג' מחוץ לחברה. בכל מקרה כדאי לקבוע כי כל העברה של מניות בכל דרך שהיא תהיה כפופה לאישור של הדירקטוריון שיעשה פה אחד, היינו בהסכמה של כל בעלי המניות. כאמור, כל הסכם ונסיבותיו הוא ורצון בעלי המניות החותמים עליו ולכן על מנת להתאימו לרוח ההסכמות ורצון הצדדים כדאי לפנות לעורך דין דיני חוזים או עורך דין דיני חברות לצורך עריכתו של ההסכם בהתאם.

 12. יש לקבוע בהסכם המייסדים כיצד יחולקו בין הצדדים הרווחים של החברה. לדוגמא ככל וניטלו הלוואות כלשהן על ידי בעלי המניות ניתן לקבוע בהסכם המייסדים כי רווחי החברה ישמשו קודם לכל לכיסוי ההלוואות ורק לאחר מכן יחולקו הרווחים בין בעלי המניות.

 13. ניתן ורצוי להוסיף הוראות נוספות בהסכם המייסדים המשקפות את ההסכמות בין הצדדים, הוראות המסדירות את ענייני הפרוצדורה הכרוכים בהקמת חברה והוראות כלליות נוספות כגון סמכות שיפוט, הגנה על עסקי החברה, סודיות וכיוצ"ב.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות