חקיקת המגן וזכויות עובדים

מטרתה של חקיקת חוקי המגן בדיני עבודה כשמה כן היא באה להגן על העובדים.

מקום בו עסקינן במערכת יחסים של עובד-מעביד (על מערכות יחסים שונות כגון התנדבות, עובד קבלן, פרילנס וכו' חלים חוקים ספציפיים אחרים) על המעסיק החובה לתשלום זכויותיו של העובד כמפורט בחוק.

על מנת לדעת את האמור בחוק והרלוונטי לכל מקרה ומקרה כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

יובהר כי החוקים העוסקים ביחסי עובד מעביד הינם הבסיס להעסקה כאמור, אך אם בין הצדדים נחתם הסכם עבודה אישי, אשר מטיב עם העובד, יחולו הוראותיו של הסכם זה, על מנת לדעת את המצב המשפטי לאשורו יש לפנות לעורך דין דיני עבודה. יש לציין כי העובד אינו יכול לוותר על זכויותיו והמעסיק אינו יכול לבטלן או לשנותן באופן המרע עם העובד.

הוא הדין לגבי הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה החלים על יחסי העבודה בין הצדדים והם באים להרחיב את הזכויות המוקנות לעובד מכח החוק ולהוסיף עליהן. עורך דין דיני עבודה יוכל לפרוס את מלוא הנתונים בנוגע לכל מקרה ומקרה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו, ככל וחלים.

הזכויות הבסיסיות העיקריות להן זכאי העובד מכח חקיקת המגן מפי עורך דין דיני עבודה

 • על המעסיק מוטלת החובה ליתן הודעה לעובד על עבודתו ותנאיה בתוך 30 יום ממועד תחילת עבודתו בהתאם לחוק הודעה לעובד. עורך דין דיני עבודה יוכל לנסח הודעה העומדת בתנאי החוק.

 • על המעסיק החובה לתשלום שכר מינימום כקבוע בחוק שכר מינימום והמשתנה מעת לעת.

 • על המעסיק לשלם לעובד את שכרו לא יאוחר מה- 10 לחודש ולשאת בתשלום שכרו של העובד בזמן שאם לא כן עליו לשאת בתשלום בגין הלנתו של השכר כקבוע בחוק הגנת השכר.

 • המעסיק צריך לשאת בתשלום דמי נסיעות ממשיים בהם נושא העובד עד לתקרה שנקבעת מפעם לפעם. עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בנוגע לדמי הנסיעה המגיעים לעובד.

 • אם עבד העובד שעות נוספות, בתנאים הקבועים בחוק זכאי הוא לתשלום 125% בגין השעתיים הנוספות הראשונות ו-150% בגין כל שעה נוספת מעבר לכך. חוק שעות עבודה ומנוחה מסדיר את שעות העבודה ואת ימי המנוחה להם זכאי העובד. עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בנוגע לשעות הנוספות בגינן יש לשלם לעובד וכמה.

 • עובד זכאי ל- 1.5 ימי מחלה בחודש הנצברים לזכותו ויוכל לממשם בעת שיהיה חולה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק דמי מחלה.

 • בתום שנת עבודה אחת זכאי עובד במשכורת לתשלום בגין 5 ימי הבראה בהתאם לסכום שנקבע. בשנים שלאחר מכן, כמות ימי ההבראה גדלה בהתאם לקבוע בחוק ולוותק של העובד.

 • עובד שפוטר לאחר שעבד שנת עבודה מלאה או יותר זכאי לפיצויי פיטורין אלא אם אלא נשללו ממנו בתנאים הקבועים בחוק. עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בנוגע למקרים בהם נשללת הזכות לפיצויי פיטורים.

 • החוק קובע מקרים מסוימים בהם עובד שהתפטר רואים אותו כאילו פוטר על כל המשתמע מכך. עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בנוגע למקרים בהם ההתפטרות הינה כדין פיטורים.

 • עובד בשכר שעתי או יומי זכאי לתשלום בגין 9 ימי חגים בשנה שלא חלו בשבת אם לא נעדר יום לפני ויום אחרי החג, לאחר שלושה חודשי עבודה.

 • על המעסיק להפריש לטובת העובד הפרשות לפנסיה כקבוע בחוק. עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בנוגע לאחוז ההפרשים ולתנאים להפרשות כאמור.

 • עובד שפוטר או התפטר כדין מפוטר זכאי לתשלום בגין הודעה מוקדמת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת.

 • עובד זכאי לחופשה שנתית בהתאם לתנאים הקבועים בחוק חופשה שנתית ובכפוף לוותק.

 • אין להפלות עובד בהתאם לקבוע בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות