חוזה למראית עין

חוזה למראית עין מוגדר בסעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 כדלקמן:

"חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה".

אז מהו בעצם חוזה למראית עין?- מפי עורך דין דיני חוזים

חוזה למראית עין הוא חוזה אשר נכרת בין הצדדים, אך אינו משקף באופן אמיתי את ההסכמות בפועל. צדדים לחוזה עשויים לפעול כך מסיבות שונות: הסתרת סכום המכר מרשויות המס, סכסוך משפחתי וכיוצ"ב.


סעיף 13 לחוק החוזים קובע כי חוזה כזה שנכרת רק למראית עין, הוא חוזה בטל, והנטל להוכיח זאת רובץ על הטוען כך, אלא שסעיף 13 הנ"ל בא גם על מנת להגן ולהעניק סעד לצד שלישי, שהסתמך על החוזה, תוך שלא ידע כלל כי מדובר בחוזה למראית עין והולך שולל על ידי הצדדים לחוזה (ע"א 1679/01, משכן נ' שפייזמן, פ"ד נז(2)145), במצב דברים כאמור על הצד השלישי לפנות לעורך דין דיני חוזים וזה יפעל על מנת להוכיח כי הולך שולל.

מתן תוקף לעסקה האמיתית בין הצדדים

מקום בו נערכים שני חוזים בין הצדדים, האחד למראית עין והשני משקף את ההסכמות האמיתיות ביניהם, קבע בית המשפט העליון (וקיבל את עמדת בית המשפט המחוזי בעניין זה) כי:

"אין קושי לתת תוקף מלא לעסקה האמיתית שבין בעלי הדין, כאשר קיימים שני הסכמים נפרדים, וברור שזה הראשון, שבחוקיותו אין כל פגם, הוא המביע נכונה את מה שהוסכם בין הצדדים, ואילו ההסכם השני אינו משקף כלל את ההסכמה שהושגה ונועד למטרה, שאינה קשורה כלל בביצוע העסקה".

(עא 442/81, אונה גרומט נ' יוסף סרוסי, פ"ד לו(4) 214).

בירור כוונתם האמיתית של הצדדים הנגזרת מהתנהגותם

עוד קובע בית המשפט בפסיקתו (ע"א 623/85, סלהוב נ' גליה, פ"ד מג(2) 214) כי מכח סעיף 13 הנ"ל, יש ליתן עדיפות לרצון המשותף האמיתי של הצדדים על פני הצהרתם החיצונית, שהיא בעצם החוזה למראית עין- ולכן היא בטלה. משכך, במצב בו מדובר בטענה לחוזה למראית עין יש להתחקות אחר כוונתם האמיתית של הצדדים.


"..השאלה, מה הייתה כוונתם האמיתית של הצדדים בעת כריתת ההסכם, היא שאלה שבעובדה, הנלמדת ממכלול הראיות הרלוואנטיות, כולל אלה שהן נסיבתיות. לעניין זה, התנהגות הצדדים היא רלוואנטית, ויש בה כדי להאיר את כוונת הצדדים. ההסתמכות עליה אין פירושה שינוי של נטל הראיה, המוטל על שכם המבקש להוכיח כי החוזה נכרת למראית עין".

עורך דין דיני חוזים יוכל לבדוק מהן העובדות הנלמדות מחומר הראיות בנוגע לכוונתם האמיתית של הצדדים ולייעץ כיצד כדאי לפעול.


במקרה בו מדובר בחוזה למראית עין, אשר צד מבקש לדרוש את ביטולו, יש לפנות לעורך דין דיני חוזים על מנת לקבל את מלוא התמונה לגבי הסעדים המגיעים לנפגע מחוזה כאמור תוך בדיקת נסיבות המקרה לאשורן.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות