זכויות עובד זר

העסקת עובדים זרים בענפי עבודה שונים (חקלאות, בניין, ניקיון וכיוצ"ב) הופכת שכיחה יותר ויותר ומשכך גם הפניה לבתי הדין לעבודה בעניינם.

מעסיקים המעוניינים להימנע ממצב בו מוגשות כנגדם תביעות בגין זכויות עבודה של עובדים זרים, מחויבים על פי חוק לשלם לעובדים הזרים (וכמובן לכל עובד אחר) את מלוא הזכויות המגיעות להם מכוח החוק. עובד זר זכאי לכל הזכויות הקבועות בחוק לעובד שאינו זר וכן לזכויות נוספות אשר חלקן יפורטו להלן.


להלן תובא באופן בסיסי ביותר, תוך הפשטת לשון החוק, ע"י עורך דין דיני עבודה, סקירה כללית של זכויות עובדים זרים ומעט על הסנקציות הצפויות למעסיק שאינו עומד בתנאי החוק.

מומלץ לדעת ולבדוק עם עורך דין דיני עבודה את מלוא הנתונים לגבי חובות המעסיק הבא להעסיק עובדים ובייחוד עובדים זרים.

עובד זר המוצא עצמו מופלה ואינו מקבל את מלוא הזכויות להן הוא זכאי רצוי שיפנה לעורך דין דיני עבודה על מנת שיוכל לעמוד על זכויותיו עבורו.

על המעסיק לדאוג להיתר העסקה בתוקף

מיחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, ועל העובד לדאוג שתהיה לו אשרת עבודה בתוקף שהוא רשאי לעבוד אצל מעסיק. זו גם חובתו של המעסיק לוודא כי קיימת אשרת עבודה בתוקף. בכל מקרה זמן ההעסקה בגין אותה אשרה לא יעלה על שנה (ואם קיים חוזה עבודה קצר יותר אז אשרת העבודה תהיה בהתאם) שלאחריה יש לחדש את האישורים הרלוונטיים.

על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר

הכוללים תנאים בסיסיים כגון שטח לינה, כלי מיטה, ארון, חימום ואוורור, כלי אוכל, מקרר, שירותים ומקלחת, מכונת כביסה, תאורה ואמצעי לכיבוי שריפות.

על המעסיק להחתים את העובד על חוזה עבודה

בשפה שהעובד מבין ולמסור לו עותק ממנו. על חוזה העבודה לכלול את מלוא תנאי ההעסקה ולרבות:

פירוט תשלומי השכר, תנאים סוציאליים, סכומי הניכויים ומהותם, זכויות העובד, זהות העובד והמעביד, תאריך תחילת וסיום העבודה, זמני העבודה, יום המנוחה, תנאים לגבי היעדרות בתשלום, ימי מחלה, ימי חג, חופשות, ביטוח רפואי וכל דבר אחר שהוסכם בין הצדדים.

עורך דין דיני עבודה יוכל לנסח עבור המעסיק הסכם העסקה העומד בתנאי החוק ולוודא כי לא יגרעו זכויות העובד הקבועות על פי חוק ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה הנהוגים בענף בו הוא מועסק.

על המעסיק לשלם לעובד הזר את מלוא הזכויות להן זכאי עובד רגיל

ימי חופשה, מחלה, נסיעות, הבראה, תנאים סוציאליים, שעות נוספות וכיוצ"ב.

על המעסיק להפריש לטובת העובד הזר הפרשות לפנסיה

בהתאם לתנאים הקבועים בחוק בעניין זה לעובד רגיל, אלא שבאשר מדובר בעובד זר שזמן שהותו בארץ מוגבל, יש להפריש כספים אלה לחשבון מיוחד עבור אותו עובד, שיוכל לקבלם לידו עם עזיבתו.

על המעסיק לדאוג לביטוח רפואי לעובד הזר

ולמסור לעובד את הפוליסה בשפה שהוא מבין.

על המעסיק לשלם לעובד זר שכר מינימום

כמובן שמשכרו של העובד יש לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק והחובה מוטלת על המעסיק להעביר סכומים אלה לרשויות הרלוונטיות.


יש לשלם לעובד את שכרו לא יאוחר מה-9 לכל חודש, ולמסור לו תלושי שכר מפורטים וברורים לגבי התשלומים, ההפרשות והניכויים ובגין מה שולמו או נוכו.

יש לכך חשיבות רבה בבוא המעסיק להוכיח ביצוע תשלומים לעובד ומכל מקום חלה חובה על המעסיק ליתן לעובד באשר הוא עובד תלוש שכר, שאם לא כן הוא צפוי לקנסות.

ניכויים מותרים משכרו של עובד זר

ראשית יובהר, כי על העובד להסכים לניכויים משכרו, ועל המעסיק לבצע ניכויים אלה על פי חוק ולציינם בהסכם העבודה עם העובד ובתלוש השכר שלו.
סך כל הניכויים משכרו של העובד לא יעלה על 25% מהשכר, והניכויים יבוצעו רק בהתאם לסכומים שמשולמים בפועל על ידי המעסיק.

דוגמאות לניכויים המותרים על פי חוק

על חשבון מגורי העובד ניתן לנכות סכומים מסוימים בהתאם לקבוע בחוק ולמקום העבודה (לדוגמא באזור תל אביב מדובר בסך של כ- 440 ₪). אם המגורים בבעלות המעביד ניתן לנכות רק חצי מהסכום הרלוונטי לאזור בו מועסק העובד.


ניתן לנכות סכום של עד 92 ש"ח בגין תשלומי מיסים (ארנונה, חשמל, גז ומים), בהתאם לתשלומים בפועל בהם נושא המעסיק.


ניתן לנכות משכרו של העובד ביטוח בריאות בגובה של שליש מהביטוח המשולם בפועל על ידי המעסיק אך לא יותר מסך של 124.73 ש"ח.


יש לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לברר את הסכומים הרלוונטיים לכל עובד ועובד, באשר סכומים אלה עשויים להשתנות בהתאם לתחום בו מועסק העובד (לדוגמא בתחום הסיעוד) או בהתאם להסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה רלוונטיים.

דוגמאות לסנקציות כנגד מעסיק שאינו ממלא חובותיו

בגין אי מתן מגורים הולמים לעובד זר, דבר המהווה עבירה פלילית, צפוי המעסיק לעונש מאסר וקנס העולה על 100,000 ₪.

אי עריכת הסכם עבודה ואי מסירת עותק ממנו לעובד הינה עבירה פלילית שבצידה קנס ומאסר.

העסקת עובד זר ללא היתר גם היא עבירה פלילית והקנס בגינה הינו 5,000 ₪ אך ייתכנו מקרים בהם יפסק קנס גבוה יותר.

העסקת עובד ללא ביטוח רפואי הינו עבירה שבצידה קנס ומאסר.

מכל מקום, עם העסקת עובד זר כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה על מנת לקבל הסבר מורחב למקרה ספציפי ולעמוד בכל התנאים הקבועים בחוק.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות