התפטרות כדין פיטורים – אימתי?

נדמה כי כל אחד מאתנו חווה, בשלב כלשהו בחייו, עזיבה של מקום עבודה.


לרוב מדובר בנסיבות שאינן משמחות, כאשר העזיבה נכפית על העובד בדמות פיטורים או כאשר העובד מחליט להתפטר אבל מנסיבות שאינן תלויות בו, או מכורח כלשהו שצץ בחייו.


חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורין"), מסדיר את נושא פיצויי הפיטורין, קובע מתי עובד זכאי להם ובאילו נסיבות. נסקור את העניין על קצה המזלג אך על מנת לקבל ייעוץ מקיף ופרטני יש לפנות לעורך דין דיני עבודה.

סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורין קובע כי:


"מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים. "עונה" לענין חוק זה – שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום."


מכאן שעובד במשרה מלאה, אשר עבד מעל לשנה, במקום עבודתו, זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו, כאשר זה מפטר אותו. הזכאות קמה לעובד כאשר הוא מועסק במשך שנה שלמה ברציפות. סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים מונה היעדרויות של עובד מהעבודה שאינן מפסיקות את רצף העבודה, כגון שירות מילואים, אבל, תאונה או מחלה וכיו"ב. לפירוט מלא ובדיקה פרטנית כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה.


יצוין, כי החוק אף קובע כי פיטורים בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה, יראו אותם, אם לא הוכח אחרת, כאילו נעשו על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים. במצב כזה יהא על המעסיק לשאת בתשלום פיצוי פיטורים לעובד. עורך דין דיני עבודה יוכל לספק הסבר בנוגע לשאלה מתי הפיטורים הינם בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה ומהם הסיכויים במקרה ספציפי לזכאות לפיצויים כאמור.

אבל מה קורה במצב שבו העובד מתפטר? האם גם אז הוא זכאי לפיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים מונה מספר מצבים שבהם עובד זכאי לפיצויי פיטורים למרות שהוא התפטר ואלו הם:

 1. התפטרות עובד בשל מצבו הבריאותי שלו או של בן משפחתו (בן זוגו, ידוע בציבור, ילדו, ההורה שלו, נכדו סבו או הורה של בן הזוג בתנאי שהוא גר עם העובד וכלכלתו על העובד), בתנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.

 2. עובדת שילדה, ומבקשת בתוך תשעה חודשים ממועד הלידה לעזוב את עבודתה, למען טיפול בילדה. סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורין מונה מצבים נוספים לגבי אימוץ, נשיאת עוברים ומשפחת אומנה. יובהר, כי במצבים מסוימים המנויים בחוק יכול גם עובד להיחשב כמתפטר בדין מפוטר, לאחר לידת ילדו. מקרים אלה פחות שכיחים ודווקא בשל כך כדאי להיוועץ לגביהם בעורך דין דיני עבודה.

 3. עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות משך שישים יום רצוף לפני התפטרותה.

 4. עובד שהעתיק את מקום מגוריו לרגל נישואיו למקום מגוריו של בן זוגו. במקרה בו המרחק בין מקום מגוריו החדש של העובד לבין מקום מגוריו הקודם הוא 400 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

 5. עובד שהעתיק את מגוריו לישוב חקלאי או לישוב פיתוח אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.

 6. עובד שהעתיק את מגוריו בנסיבות המצדיקות זאת בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-19644 (להלן: "התקנות"), לדוגמא- העברה בתפקיד של בן זוג בשירות צבאי או במשטרה, העתקת מגורים להתנחלות ועוד. עשויות להיות קיימות נסיבות נוספות המצדיקות העתקת המגורים וזכאות לפיצויי פיטורים עקב כך וייעוץ אצל עורך דין דיני עבודה יוכל ליתן מענה על כך.

 7. עובד שהועסק לתקופה קצובה ולא ניתנה לו אפשרות להאריך את תקופת עבודתו.

 8. הרעה מוחשית בתנאי עבודתו של העובד או נסיבות בהן לא ניתן לדרוש מן העובד המשך עבודתו במקום העבודה. בפסיקה נקבעו תנאים להוכחה של הרעה מוחשית ועורך דין דיני עבודה יוכל לבדוק באם מתקיימים תנאים אלה אצל עובד שבכוונתו להתפטר עקב כך. ניתן לקרוא על כך גם במאמר "הרעה מוחשית בתנאי עבודה".

 9. עובד עונתי שעבד פחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה והתפטר באשר לא הובטחה לו עבודה רצופה במקום העבודה.

 10. עובד שהתפטר בסמוך לגיוס לשירות סדיר, התנדבות בשירות לאומי, שירות אזרחי לתלמידי ישיבה, התנדבות לשירות למטרה ציבורית או לאומית, התנדבות בשירות לאומי אזרחי, הכל בכפוף להגדרות בסעיף 11(ג) לחוק.

 11. עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש או לסגן רשות מקומית, אלא אם הסכים המעביד מראש ובכתב כי התקופה בה יכהן העובד תיחשב כחופשה ללא תשלום.

 12. עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה, בכפוף להוראות סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים לעניין זקיפת סכומי קופת הגמל על חשבון פיצויי הפיטורים.

 13. עובד שהתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר בתנאים המנויים בסעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים.

ברור כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק האם ישנה זכאות לקבלת התנאים להם זכאי עובד מפוטר. מעבר לפיצויי הפיטורים להם זכאי העובד המפוטר, זכאי עובד מפוטר גם להודעה מוקדמת ולפיטוריו יש גם השלכות להמשך, לעניין זכאותו של עובד מפוטר לתשלומים מהביטוח הלאומי ולהבטחת הכנסה וכיוצ"ב. מכל מקום, טרם התפטרות יש לפנות לעורך דין הבקיא בתחום דיני עבודה על מנת לברר את הזכאות.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות