הרעה מוחשית בתנאי עבודה

כל אחד מאיתנו בוחר לעצמו את דרכו במעגל העבודה תוך תקווה כי אכן יתמזל מזלו והוא יוכל לעבוד במקום עבודה שסביבתו נעימה אלא שלא פעם נוצר מצב שבו, מסיבות כאלה או אחרות, גם אם הצלחנו למצוא מקום עבודה מסביר פנים, מתרחשים שינויים כלשהם אשר משפיעים על העובדים.

אם מדובר בשינויים המהווים הרעה מוחשית בתנאי העבודה או כאשר מדובר בנסיבות בהן העובד אינו יכול להמשיך ולעבוד במקום העבודה הרי שהעובד יכול להתפטר ממקום עבודתו כדין מפוטר והוא יהיה זכאי לכל המגיע לו כאילו פוטר.

ייעוץ לכל מקרה לגופו ניתן וכדאי לקבל מעורך דין דיני עבודה.

הרעה מוחשית בתנאי עובד
 1. סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כך:

 2. "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים."

 3. זו לשון החוק ה"יבש" אלא שעורך דין דיני עבודה יפנה גם לפסיקה הנוגעת לעניין זה על מנת לברר את מצב הדברים וליתן לעובד ייעוץ מקיף לגבי מצבו הפרטני והאם הוא נופל בגדר הרעה מוחשית בתנאי עבודה.

 4. בפסיקה (ע"א(חי') 1598/06) נקבע כי הרעה מוחשית בתנאי עבודה, תיחשב ככזו "כאשר הצר המעביד את צעדיו של העובד או הרע את תנאי עבודתו באופן מוחשי עד שלא השאיר בידו כל ברירה בלתי אם לנטוש את העבודה ולהתפטר (ע"א 118/57 לזרוס נ' אחים ברנט את בורכרד בע"מ, פד"י יב 1613).

 5. וכן שההרעה צריכה להיות מוחשית עד כדי כך שאין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו או שניתן לייחס למעביד את הרצון להתפטר מן העובד (ע"א 496/67 שוקרי נ' מדינת ישראל פד"י כב (1), 395).

התנאים בהם יש לעמוד כדי להוכיח הרעה מוחשית בתנאי העבודה מפי עורך דין דיני עבודה

הפסיקה קבעה מספר תנאים מצטברים בהם צריך העובד לעמוד כדי שיוכל להיות מוכר כמי שהתפטר כדין מפוטר:

 1. יש להוכיח כי אכן היתה הרעה מוחשית או נסיבות שבהן העובד לא יכול להמשיך לעבוד.

 2. יש להראות קשר סיבתי בין ההתפטרות להרעה בתנאים או לנסיבות.

 3. יש להוכיח כי העובד נתן למעסיק התראה סבירה על כוונתו להתפטר והזדמנות ניאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהן ניתנות לתיקון. בכל מקרה, אי מתן התראה לא ישלול את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים כאשר ברור כי המעסיק אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה או הנסיבות, או במקרים בהם תנאי עבודתו של העובד נחותים מהתנאים הקבועים בחוק במידה ניכרת.

מצבים בהם הוכרה הרעה בתנאי עבודה כמזכה בפיצויי פיטורים

 1. העברה ממקום עבודה אחד לאחר לזמן בלתי מוגדר-שינוי בתנאי העבודה (דיון ל/12-3 (ארצי), חברה לקונסטרוקציות ואינסטלציה כבדה בע"מ נ' אדרי יעקב, פד"ע ב 12).

 2. מקום בו לא הודיע העובד על עזיבת מקום העבודה באופן מיידי לאחר ההרעה, לא יאבד את זכאותו לפיצויי פיטורים. (דיון נד/24-3 (ארצי), זיוה טור נ' מעשה אומן בע"מ ואח', פד"ע כז 507).

 3. התפטרות עובד בשל תנייה בחוזה עבודה לפיה העובד יקבל זכויות הקבועות בחקיקת המגן רק אם ישיב כספים שהתקבלו מזכה בפיצויי פיטורים. (עע (ארצי) 1144/044, אברהם מרחיב נ' אברהם מרחיב). עוד טרם החתימה על חוזה עבודה כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה שיערוך חוזה כאמור. עוד על כך ניתן ללמוד במאמר "חשיבותו של חוזה העבודה".

 4. התפטרות בשל אי קבלת זכויות שונות להן זכאי העובד מזכה בפיצויי פיטורים. (עע 1144/044 הנ"ל). עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ לגבי הזכויות המגיעות לעובד וקצת על זכויות אלה ניתן ללמוד במאמר "חקיקת המגן וזכויות עובדים".

 5. הפחתה בגובה שכרו של העובד מהווה הרעה מוחשית בתנאי העסקתו ויש לראותה כעילה מוצדקת להתפטרות העובד בדין מפוטר- (עב (ב"ש) 1105/044, יילדרים דרביס ו-25 אח' נ' אחים אוזן חברה לבנייה פיתוח וייזום בע"מ).

 6. צמצום משרתן של העובדות, תוך התקיימות התנאים לצורך זכאותן בפיצויי פיטורים. תניה שנכללה בהסכם העבודה אשר איננה חוקית, מהווה נסיבה ביחסי העבודה שבה אין לדרוש מהעובדות להמשיך בעבודתן, ודי בעצם האיום האמור בתניה כדי להקים לעובדות את הזכות להתפטר בדין מפוטרות- (סעש (ת"א) 16514-09-12, מאמיה אסתר נ' עמותת המרכז לחינוך מגדלות).

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות