היעדרות עובד מהעבודה עקב לידה של בת הזוג

היעדרות עובד מעבודה עקב הריון ולידה של בת הזוג

בשנת 2000, חוקק חוק דמי מחלה (היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת הזוג), תש"ס-2000, והוא בא ליתן הזדמנות לבן הזוג לשהות לצד בת זוגתו בזמן ההיריון והלידה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

החוק קובע כי עובד רשאי לנצל עד שבעה (7) ימי מחלה בשנה, ככל ונצברו כאלה לזכותו, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת הזוג או בשל לידת בת הזוג.

לבדיקה האם צבורים לטובת העובד ימי מחלה יש לבדוק בתלושי השכר (באופן כללי ביותר יאמר, כי עובד במשרה מלאה זכאי ל- 1.5 ימי מחלה בחודש ולצבירה של עד 90 ימי מחלה סה"כ). לבדיקה מעמיקה על זכאות עובד לניצול ימי מחלה לטובתו, ניתן לפנות לעורך דין דיני עבודה.

בחוק נקבע כי שר העבודה והרווחה יתקין כללים בדבר הוכחת ההיריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההיריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.

וכך נולדו תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב היריון ולידה של בת הזוג), התשס"א- 2000, אשר באות להסדיר את הפרוצדורה הנדרשת מעובד המבקש לנצל את ימי המחלה הצבורים לזכותו בשל ההיריון והלידה של בת הזוג.

בתקנות אלה כללים שונים בהם יש לעמוד על מנת לנצל את ימי המחלה הצבורים לטובת הריונה ולידתה של בת הזוג, ולרבות מסירת הצהרה חתומה על ידי העובד למעביד (שדוגמא לה מצויה בתוספת לחוק) וצירוף אישור הרופא המטפל בבת הזוג. בשל מורכבות העניין כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה העוסק בתחום על מנת לברר את הזכאות של העובד ולעמוד בתנאים הקבועים בחוק כדי לממש את הזכאות.

יובהר כי החוק קובע שלושה מצבים בהם יוכל עובד לנצל את שבעת ימי המחלה הנ"ל, ככל ואלה נצברו לטובתו, כדלקמן:

  1. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להיריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה – גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.

  2. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בסעיף 11, אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור.

  3. נוכחות בלידה; לעניין זה, "לידה" – מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 244 שעות מתום הלידה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות