גניבה ממעסיק- שלילת פיצויי פיטורים

עובד אשר עבד אצל מעסיק כלשהו במשך שנה אחת ויותר ופוטר, זכאי לתשלום פיצויי פיטורים בגובה משכורת אחת על כל שנת עבודה בהתאם לקבוע בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963. עובד שלא קיבל ממעסיקו את הפיצויים להם הוא זכאי יוכל לפנות לעורך דין דיני עבודה שיפעל עבורו על מנת שיקבלם בצירוף פיצויי הלנה.

סעיף 17 לחוק קובע כך:

"בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בעניין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים".

גנבה מהמשרד

מתי עשויים להישלל מעובד פיצויי פיטורים עקב גניבה?

בפס"ד דנה שוורצקורן (סע (ת"א) 283-12-11, דנה שוורצקורן נ' גל העתיד בע"מ, פורסם בנבו 13.5.14) בחן בית המשפט את הסוגיה הנ"ל בשל אי סדרים שהתגלו בעבודתה של העובדת. מקום בו עומד עובד או מעסיק בפני פיטורים בנסיבות של גניבה כדאי מאוד לפנות לעורך דין דיני עבודה אשר יתווה את הדרך ויפרוס בפני העובד או המעסיק את האפשרויות העומדות בפניו.


מקום בו לא הוכחה או נטענה תחולתו של הסכם קיבוצי כלשהו, יש לפנות להוראותיו של ההסכם הקיבוצי החל על מספר העובדים הגדול ביותר של עובדים בענף – תקנון העבודה בתעשייה, אשר קובע כי עובד שהפר משמעת באופן חמור או גנב, מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה, צפוי, בין היתר לפיטורים ללא הודעה מוקמת ולפיצויים חלקיים או לשלילה מלאה של פיצויי הפיטורים. עורך דין דיני עבודה יוכל לייעץ בכל מקרה לגופו אלו הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה חלים על הענף הספציפי בו הועסק העובד.


על עובד חלות חובות אמון ונאמנות מוגברות כלפי מעסיקו, בייחוד כאשר מדובר בזמן עבודה ממושך ונוכח הקרבה שבבסיס יחסי העבודה, אך שלילת פיצויי פיטורין הינה סנקציה קשה ולכן אינה הסעד האוטומטי אלא יש לבחון כל מקרה לגופו ולקבוע סנקציה מידתית בהתאם לנסיבות (ע"ע 272/06 משה אוחנון – קליניק שיווק מזון (1986) בע"מ, 23/7/2007, פסק דינו של כב' השופט צור). (מתוך פס"ד שוורצקורן הנ"ל).


בפס"ד אלוניאל (ע"ע (ארצי) 214/06 אלוניאל בע"מ- צ'רניאקוב (31.5.07)) נקבעו מספר שיקולים לבחינת הסנקציה של שלילת פיצויי פיטורים.

כך למשל כשיקולים לחומרה נמנו הנזק שנגרם למעסיק או היה אמור להיגרם, משך תקופת העסקה כמשליכה על הפרת האמון, היקף ההרתעה ומספר הפעמים שהעובד ביצע את המעשים האסורים. כשיקולים לקולא נמנו תרומת העובד למעסיק, משק תקופת ההעסקה ועוצמת הפגיעה הצפויה בעובד. (מתוך פס"ד שוורצקורן הנ"ל). עורך די דיני עבודה יוכל להעריך את השיקולים לחומרה ולקולא וליתן לעובד או למעסיק את הייעוץ לגבי הסיכונים והסיכויים בהליך משפטי לשלילת פיצויי פיטורים.


בהתאם לפסיקה, פיטורים (אף תוך כדי תשלום פיצויי פיטורים) הם כשלעצמם עונש (דב"ע לא/3-3 רים בע"מ – יוסף, פד"ע ב 215 (1971), ע"ע 300327/98 אטקה בע"מ – רטר, פד"ע לט 49 (2002)). כך ששלילת פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת נעשית במשורה (ע"ע 1126/00 מלון עציון בע"מ – אביעזר שרוני, 22.10.02, ראו גם ענין אלוניאל שלעיל). (מתוך פס"ד שוורצקורן הנ"ל).


בית המשפט בעניין שוורצקורן הנ"ל קבע כך:

"בנסיבות המתוארות שוכנענו שלנתבעת היה בסיס סביר לחשוד שהתנהלות התובעת עולה כדי הפרת משמעת חמורה, תוך חבלה במהלך התקין של העבודה כפי שמצוין בתקנון העבודה. אולם בהתחשב בכך שהפיטורים עצמם הם בבחינת עונש, אין אנו סבורות שיש מקום לשלילה מוחלטת של פיצויי הפיטורים אלא הפחתתם ל – 80%".

נטל ההוכחה ומשקלה במקרה של שלילת פיצויי פיטורין מפי עורך דין דיני עבודה

פס"ד שוורצקורן הנ"ל מתמצת את העניין באופן מדויק אך בכל מקרה כדאי לפנות לעורך דין דיני עבודה כדי לקבל ייעוץ למקרה ספציפי:


"נטל ההוכחה שהתקיימו נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מוטל על המעסיק (דב"ע ל/3-6 שמואלי – שרייר, פד"ע א 69 (19700); דב"ע שן/3-119 עיתונות מקומית בע"מ – אשר בן עמי, פד"ע כב 303 (1990)).


נוסף לכך כאשר נטענת נגד העובד טענה כי ביצע מעשה בעל אופי פלילי, נדרשת מידת הוכחה מוגברת, מעבר למידת ההוכחה הרגילה הנדרשת בהליך אזרחי (דב"ע נה/3-60 חמיד – הלמן (5.7.95); ע"ע (ארצי) 1079/04 מרכולית כוכב בע"מ – עיזבון המנוח לב רובינשטיין ז"ל (24.4.06) והאסמכתאות שם)."


לסיכום עניין זה נציין כי כל מקרה הינו לגופו ובית הדין לא ימהר לשלול פיצויי פיטורין מעובד, ויבחן את נסיבות כל מקרה ומקרה ועל כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

תפריט נגישות