http://talsharonlaw.co.il/wp-content/uploads/2017/02/slide3a.jpg

ליווי עסקים

ליווי עסקים החל מהקמתם ולאורך פעילותם השוטפת

עו"ד טל שרון עוסקת במשפט האזרחי ועוסקת בליווי של עסקים ממועד הקמתן, תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף וייצוגן במסגרת סכסוכים משפטיים מול עובדים, ספקים, נותני שירותים, עסקים מתחרות וכיוצ"ב.

חברה בע"מ הינה צורת התאגדות עסקית לה יתרונות רבים. אחד היתרונות נעוץ בעובדה כי חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה, ועל כן פעולות שנעשות על ידי החברה מיוחסות לחברה ולא לבעליה.

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת הינו עקרון משפטי חשוב המעוגן היטב בחוק ובפסיקה הישראלית, אולם, לכלל זה קיים סייג: במקרים בהם בעל החברה מנצל לרעה את העובדה כי החברה והוא אינם גוף אחד וכי קיימת ביניהם הפרדה, יכול ובעל החברה יהיה אחראי באופן אישי לפעולות שנעשו בחברה, כך למשל אם חברה ניהלה במהלך עסקיה משא ומתן בחוסר תום לב, ביצעה עבירות פליליות, הציגה מצגי שווא וכיוצ"ב.

מנכ"ל חברה עומד בפני החלטות יומיומיות בדבר הדרך לניהול החברה, התנהלות מול נותני שירותים, מול עובדי החברה ועוד. עו"ד טל שרון, מעניקה ליווי שוטף ומתן ייעוץ מיידי לכל דבר ועניין המתעורר בנסיבות ניהול החברה, ומעניקה ייעוץ וייצוג משפטי מקצועיים, כך שמנכ"ל החברה יוכל להתפנות לניהול עסקי החברה בעוד שהעניינים המשפטיים מופקדים בידי עורך דין לליווי עסקים, הבקיא ברזי המקצוע.

עו"ד טל שרון מייצגת עסקים באופן שוטף תוך מתן מענה משפטי מקיף, הקמת חברה, טיפול בתביעות משפטיות על בוריין (מכתבי התראה, ניסוח כתבי טענות, עריכת תצהירים, הופעות בבתי משפט, הסדרי פשרה, צווים למיניהם ועוד), עריכה ובדיקה של חוזים, ניהול מו"מ, גביית חובות, שיקים חוזרים ונקיטה בהליכי הוצאה לפועל כחלק ממתן שירות לחברה.

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

נשמח לעמוד לרשותכם.
מענה מיידי – 050-9773733.